Διαφορές στα ασφάλιστρα που φτάνουν έως και το 40% ετησίως παρατηρούνται για το ίδιο όχημα και πακέτο ασφάλισης στην αγορά. Συγκεκριμένα, στο νομό Άρτας ένας οδηγός μπορεί να εξοικονομήσει έως 156 ευρώ ετησίως, συγκρίνοντας την αγορά.


Παράμετροι τιμολόγησης όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, η ηλικία του οδηγού, η διάρκεια ασφάλισης και η αξία του οχήματος επηρεάζουν σημαντικά την τιμή των ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα οι παρακάτω παράμετροι διαμορφώνουν τις τιμές των ασφαλίστρων και αποτελούν τα βασικά μεγέθη, με τα οποία η κάθε ασφαλιστική εταιρεία αξιολογεί τον κίνδυνο. Η διαφορά στον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, δημιουργεί διακυμάνσεις των ασφαλίστρων κατά περίπτωση. Ως αποτέλεσμα, η σύγκριση της αγοράς αποτελεί μονόδρομο για τους καταναλωτές προκειμένου να βρουν το πακέτο που τους ταιριάζει στην τιμή που τους συμφέρει.
Οι παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή των ασφαλίστρων είναι:Η διάρκειας ασφάλισης (ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη). Το πακέτο ασφάλισης (βασική, πυρός/κλοπής, μικτή). Τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Η ηλικία του οδηγού και το έτος έκδοσης του διπλώματος. Ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής. Πιθανές εκπτώσεις που δικαιούται ο οδηγός. Οι πρόσθετες καλύψεις (πχ οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα). Το ιστορικό ζημιών. Η διάρκειας ασφάλισης (ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη).
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές για την ασφάλεια αυτοκινήτου τους, είναι η διάρκεια ασφάλισης. Η τρίμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου θεωρείται από πολλούς φθηνότερη, σε σχέση με μια εξάμηνη ή ετήσια. Αυτό,όμως, δεν ισχύει καθώς μια ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου μπορεί να είναι έως και 208 ευρώ φθηνότερη από δυο εξάμηνες ή τέσσερις τρίμηνες.
Το πακέτο ασφάλισης (βασική, πυρός/ κλοπής, μικτή). Η ασφάλιση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Υπάρχουν τρία πακέτα ασφάλισης στην αγορά, το βασικό, το πυρός/κλοπής και η μικτή. Για κάθε πακέτο ο οδηγός μπορεί να προσθέσει όποιο συνδυασμό επιπλέον καλύψεων επιθυμεί ανάμεσα σε οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό ατύχημα νομική προστασία και φυσικά φαινόμενα.
Με τιμές από 6,67 ευρώ/μήνα οι κάτοχοι Toyota Yaris 1.3 μπορούν να ασφαλίσουν το όχημά τους με βασικό πακέτο στην Άρτα. Με λίγα επιπλέον ευρώ το μήνα, συγκεκριμένα με λιγότερα από 3 ευρώ/μήνα, ο ίδιος οδηγός μπορεί να ασφαλίσει το όχημά του με πακέτο πυρός/κλοπής, το οποίο μπορεί να καλύψει κάθε κίνδυνο εκτός από τις ίδιες ζημιές. Για πλήρη κάλυψη το αντίστοιχο πακέτο μικτής κοστίζει 13 ευρώ/μήνα.Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση και περιλαμβάνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
Το πακέτο πυρός/κλοπής περιλαμβάνει πέρα από τη βασική, αστική ευθύνη πυρκαγιάς (τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το αυτοκίνητό σου σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά λόγω σύγκρουσης), κάλυψη πυρός (κάθε ζημιά που συμβεί στο αυτοκίνητό σου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ακόμα και αυτανάφλεξη), μερική κλοπή (καλύπτει την αξία των εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την κίνησή του σε περίπτωση κλοπής), ολική κλοπή (καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σου σε περίπτωση κλοπής).
Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου παρέχει επιπλέον την κάλυψη των ίδιων ζημιών. Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος είτε ευθύνεσαι είτε όχι συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής, πτώσης και κακόβουλων ενεργειών τρίτων.
Τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης ενός οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φαίνεται να επηρεάζουν το ποσό που θα πληρώσει ένας καταναλωτής κατά την αγορά του ασφαλιστικού συμβολαίου. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, μπορούν να διαμορφωθούν εντελώς διαφορετικές τιμές ακόμα και στο ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου.
Τα κυβικά του. Το είδος καυσίμου της μηχανής. Το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Για παράδειγμα, διαφορά στην τιμή θα δει ο καταναλωτής ανάλογα και με τα κυβικά ενός αυτοκινήτου στο ίδιο μοντέλο, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα ασφάλιστρα, καθώς για ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικά μπορεί η τιμή ασφάλισής του να ξεκινά από 234 ευρώ ετησίως και να καταλήγει στα 320 ευρώ ετησίως, ενώ για ένα αμάξι 1.400 κυβικά να ξεκινάει από 254 ευρώ και να καταλήγει σε 322 ευρώ το χρόνο.
Η ηλικία του οδηγού και το έτος έκδοσης του διπλώματος. Νέος οδηγός θεωρείται ο ασφαλισμένος με ηλικία κάτω των 25 ετών ή 23 ετών ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία. Οι νέοι οδηγοί, λόγω αυξημένου κινδύνου εμπλοκής σε ατύχημα, πληρώνουν αυξημένα ασφάλιστρα (επασφάλιστρο). Για παράδειγμα ένας νέος οδηγός θα πληρώσει για τα ασφάλιστρά του από 143 ευρώ έως 347 ευρώ στην Άρτα. Από την άλλη, οι αντίστοιχες τιμές για έναν οδηγό που έχει πάνω από ένα χρόνο το δίπλωμά του κυμαίνονται από 80 ευρώ έως 236 ευρώ/έτος.
Ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής. Οι τιμές των ασφαλίστρων διαφέρουν ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, καθώς επηρεάζονται από την εγκληματικότητα και την συχνότητα ατυχημάτων ανά περιοχή.
Για το ίδιο όχημα ένας οδηγός στην Άρτα θα πληρώσει από 80 ευρώ έως 236 ευρώ ετησίως σε σχέση με έναν οδηγό στην Κέρκυρα, που θα πληρώσει από 81 ευρώ έως 150 ευρώ/χρόνο. Συνεπώς, ένας οδηγός στην Άρτα μπορεί να πληρώσει έως 86 ευρώ περισσότερα από έναν οδηγό στην Κέρκυρα.
Εκπτώσεις κατηγορίας επαγγέλματος
Κάποιες ασφαλιστικές προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί με το ποσοστό να φτάνει έως 10%.
Η σύγκριση είναι εξοικονόμηση. Επιπλέον, υπάρχουν περίοδοι που μπορεί ένας οδηγός να βρει ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις και έτσι να επωφεληθεί περισσότερο. Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων δεν είναι ίδιος από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η καθεμιά ανάλογα με το πόσο σημαντικούς αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους, διαμορφώνει την τιμή του ασφαλιστικού συμβολαίου που θα βρει ο οδηγός στην αγοράς.
Οι τιμολογήσεις, συνεπώς, μπορεί να αλλάξουν με αποτέλεσμα η σύγκριση να αποτελεί την μοναδική λύση για τους καταναλωτές ώστε να βρουν το πακέτο και τις καλύψεις που τους ταιριάζουν στην χαμηλότερη τιμή. Όταν ένας οδηγός συγκρίνει πριν αγοράσει, βρίσκει αυτό που πραγματικά τον συμφέρει. Πλέον, η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται διαρκώς και το να βρει κανείς ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλεια αγροτικού, ασφάλεια φορτηγού και ασφάλεια επαγγελματικού οχήματος, γίνεται ακόμα πιο γρήγορα και εύκολα μέσω της online ασφάλισης.
*Η Αλίκη Αποστολίδου είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΜΣ με μεταπτυχιακό στη Σημειωτική  Πολιτισμός και Επικοινωνία του ΑΠΘ και εργάζεται στο Pricefox ως Marketing Analyst

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ