Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Βουργαρέλι Άρτας
ΤΚ: 47 045
Πληροφορίες: Αφρ. Μπασιούκα
ΤΗΛ: 26853 60225
Fax: 26850 22223
e-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr
Βουργαρέλι: 17-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 1785
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης)
και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και για τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 178.992,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2023. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. μέχρι την 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πµ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασχολούνται µε την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών και απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά ομάδα.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ’ όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. επί του συνόλου της δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών, ήτοι 2.886,97€.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.dhmosktzoumerkwn.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο τηλέφωνο 2685360225.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ


Ροή ειδήσεων

Τα σχόλια του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ

Β. Ψαθάς: Χωρίς επαρκή εξυπηρέτηση το Ταχυδρομικό Γραφείο Αγνάντων

Την στελέχωση του Ταχυδρομικού Γραφείου Αγνάντων με προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, ζητά με επιστολή του από τον πρόεδρο των ΕΛΤΑ...

Οι δέκα από την Ήπειρο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Πέντε γυναίκες και πέντε άνδρες εκλέχθηκαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, που ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του...

Ρεπορτάζ

Άρθρα & Απόψεις

Και τα «σκυλάδικα» ήταν μαγαζιά

Ανασύρουμε από το δίχτυ της μνήμης κάτι μαγαζιά της νύχτας με πρόχειρες ασυντόνιστες ορχήστρες, πολλά...

Αμφιβολίες – Επάγγελμα κληρονόμος

Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές, αμφιβολίες τρελές. Ο κυρ Λάμπρος, ο περιπτεράς, δεν τάπαιρνε τα...

Ο λαϊκισμός και οι μορφές του

Ο λαϊκισμός ως λέξη «populist» έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά το 1887 στο...

Ο μεσαίωνας που ζούμε…

Πολλοί ονομάζουν το Βυζάντιο μεσαίωνα, σκοτεινούς χρόνους δηλαδή. Αδικούμε όμως έτσι το Βυζάντιο που ναι...

Όλη η Ελλάδα ατέλειωτη ηλεκτρονική παράγκα…

Κάθε φορά που ακούω για βήματα εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και ένταξη νέων υπηρεσιών στις...

Αμφιβολίες – Κάπου, κάπου να λες την αλήθεια…

Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές, αμφιβολίες τρελές. Στην παλιά μου γειτονιά, στον Πειραιά, απέναντι από...

Συνεντεύξεις & Αφιερώματα

Πρωτοσέλιδο | Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 (Αριθμός Φύλλου 1061)

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2021 με ένα κλικ ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2020 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2019 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2018 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2017 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2016 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2015 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2014 ΕΔΩ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του 2013 ΕΔΩ

Τα 10 πιο δημοφιλή

Πολιτική

Βασίλης Τσεκούρας
77 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Σοφία Εξάρχου
66 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Χρήστος Μέγας
37 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Φώτης Βράκας
19 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Γιώργος Παπαδημητρίου
17 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Βαγγελιώ Μπρισένιου
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Κοινωνία

Δημήτρης Ντάλας
84 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Κωσταβασίλης
67 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Βασίλης Τάτσης
35 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Λύτρας
29 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Χρήστος Ντάλας
12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Παπαθεοδώρου
6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Τέρψα Παπακώστα
4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Αντώνης Κοσσυβάκης
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Οικονομία

Βίκυ Καινούργιου
500 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Δημήτρης Βλαχοπάνος
40 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Μπανιάς
34 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Σπύρος Νεραϊδιώτης
24 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Πάρις Κονιτσιώτης
10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Βασίλης Μαλαμής
8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Σήφης Γείτονας
6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Τα 10 πιο δημοφιλή του 2021 (έως 30/09/21) – Google Analytics

Πολιτισμός

Πρεμιέρα αύριο από Θεατρική Ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών

«Παίζουμε τον δολοφόνο» στην «Διώνη» «Παίζουμε τον δολοφόνο» είναι ο τίτλος του έργου του Falkland Cary, το οποίο ανεβάζει επί σκηνής σε διασκευή του Σωτήρη...

Ο Σύλλογος Γραμμενίτσας στην 8η Γιορτή Χορού στα Τρίκαλα

Εκλεψε τις εντυπώσεις στα Τρίκαλα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμμενίτσας «Το Γαϊτανάκι». Μετά από δυο χρόνια μέτρων και καραντίνας, ανταποκρίθηκε με περισσή χαρά στην πρόσκληση...

Θερμό χειροκρότημα για το βιβλίο «Θεμελιωτές»

ΤΟ θερμό χειροκρότημα των πάνω από 80 παρισταμένων (πολλοί μέρες πανδημίας που διανύουμε), απέσπασε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Θεμελιωτές» που συνέγραψαν οι...

Αστυνομικά

Αθλητισμός

I am raw html block.
Click edit button to change this html

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here